Jedva čekam da nikad ne umrem

Jedva čekam da nikad ne umrem
1. Keres
2. Maitreya
3. Parahaoma
4. Xolotl
5. Kalpa
6. Olam Ha-ba